SORAG
  • Qualityokary hilli çig mal
    500 tonna polat zolak inwentary, Germaniýadan getirilen X32 çig mal we kepillendirilen hil bilen SANDVIK garyndy çig mal!
  • Ösen tehnologiýa
    Ajaýyp önümçilik we gaýtadan işlemek tehnologiýasy we ýylylygy arassalamak tehnologiýasy bilen ýokary hilli arra pyçaklaryny dörediň. Adaty kesiş ýörelgesine görä, dişli görnüş aralygy, gorky rozetkasy we ş.m. takyk kesilmegini, has çalt kesilmegini we önümçiligi ýokarlandyrmagyny üpjün edýär.
  • Gaty pyçak barlagy
    Önümçilik ussahanasyndaky ähli baglanyşyklar berk gözden geçirilmelidir, enjamlary barlamak prosesi spesifikasiýasy, çig malyň gelýän barlagy we önümçilik döwründe barlag ähli derejelerde gözegçilik ediler.
KESELI aňsatlaşdyrýarys

YISHAN, Hytaýyň günortasynda, Jiangsu we Zhejiang-da ýerleşýän 2 zawod bar.

Gaty hil gözegçiligi, ösen enjamlar we ýokary hilli önümleri öndürmäge hemişe ygrarlylyk bilen, şu günki “Yishan” önüm liniýasyndaky 3000 goşmaça önüm elýeterli iň takyk, ygtybarly we çydamly gural bolmagyny dowam etdirýär.

Biz “Yishan” -da metal, agaç we iýmit kesmek üçin pyçak öndürýäris we satýarys; Iň amatly ykdysadyýete, ýokary hilli we ajaýyp hyzmatlara üns berýäris. Önümlerimiz bilen birlikde öňdebaryjy tejribe we çeýe goldaw berýäris.Biziň tejribämiz we ýöriteleşdirilen arra pyçaklaryndan önümleriň ösüşinden başlap, maslahatlara we hyzmatlara çenli gymmatly ygtybarlylygy we pyçak ömrüni nädip üpjün edýändigini bilýäris.

20 ýyldan gowrak wagt bäri, her gün dünýädäki müşderilere önüm iberýäris. öndürijiler, gurluşykçylar we senetçiler önümçilik işleriniň yzygiderli hilini üpjün etmek üçin “Yishan” kompaniýasynyň arra we takyk gurallaryna bil baglaýarlar.
Koprak oka
Köp müşderileriň ynamyny gazanmaga mümkinçilik berýän “Yishan” toparynyň konsentrasiýasy, hünär tehnologiýasy we ösen enjamlar.
Meşhur önümleri maslahat beriň
Iň soňky habarlar
Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileriň biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegini garşylaýarys.

Bimetal zolak arra pyçagyny nädip saýlamaly

Bimetal zolak arra pyçagyny nädip saýlamaly
2024-04-22

CNC Bandknives pyçaklary: Netijeli we galyndysyz köpük kesmegiň açary

CNC Bandknives pyçaklary: Netijeli we galyndysyz köpük kesmegiň açary
2023-10-08

Qualityokary hilli et bandaş pyçaklary

et Bandsaw Blade üpjün edijileri et kesýän zolak pyçaklar etli pyçaklar etli pyçaklar et pyçaklary
2023-08-10

Dokum kesmek üçin pyçak pyçagy

Zolakly pyçak pyçak dokumanyň kagyzlaryny kesmek we dilimlemek üçin dokuma pudagynda köplenç ulanylýan pyçagyň bir görnüşidir. Adatça ýokary hilli polatdan ýasalan uzyn we dar pyçak bolup, ajaýyp ýiti we çydamly bolmagy üçin niýetlenendir.
2023-05-15

Diş Harden toparynyň peýdalary pyçaklary gördi

Dişleri gatylaşdyrýan arra pyçaklary ýokary tizlikli polat ýa-da karbid ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalýar. Pyçagyň dişleri könelmegine we ýyrtylmagyna garşylygyny ýokarlandyrmak üçin ýörite gatylaşdyrylýar. Bu pyçagy metal, gaty we doňdurylan et ýaly gaty materiallary kesmek üçin ideal edýär.
2023-05-05

Toparyň poslamaýan polatdan göreninde üns bermeli meseleler

1. Poslamaýan polatdan uly plastisit, ýokary berklik we ýokary ýylylyk güýji bar we gaty berkitmek üçin çynlakaý meýli bar, bu bolsa ýokary hilli zolakly pyçaklary talap edýär.2. Arça pyçagy has gowy ýylylyga we ýokary aşaga garşylyga eýe bolmalydyr. Carbonönekeý bimetal zolakly uglerod polat materiallaryny görmek üçin ulanylýan pyçaklar menekleri gaýtadan işlemek üçin amatly däl
2022-07-24
Awtorlyk hukugy © Hunan Yishan Trading Co., Ltd. / sitemap / XML / Privacy Policy   

Öý

ÖNÜMLER

Biz hakda

Habarlaşyň